thăn vai bò Úc   bắp hoa bò Mỹ   Sườn bò Mỹ

ba chỉ bò mỹ    Lõi vai bò Mỹ   Cổ bò Mỹ